Följ Stampen Media

Trots finansoron: Utrymme finns för fortsatt hög konsumtion 2012

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2011 14:23 CEST

Hushållen har utrymme för fortsatt hög konsumtion det kommande året. Mediekoncernen Stampens Plånboksrapport visar att svenskarna la undan mer än 300 miljarder kronor från 2007 till 2010. Dessutom får de 50 nya miljarder att handla för under 2012.

Hushållens köputrymme ökar snabbt. 2010 var det 1 260 miljarder kronor. Nästa år beräknas hushållen ha 1 373 miljarder kronor att handla för efter att boendet är betalt.

- Efter finanskrisens utbrott 2008 har hushållen haft ett starkt motiv att försiktighetsspara. Dock har de mer än 90 procent som haft jobben kvar har fått snabbt stigande disponibla inkomster till följd av låga räntor och sänkta skatter. Det har gett dem utrymme för att både spara och konsumera, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström, som deltagit i ett kunskapsutvecklingsarbete tillsammans mediekoncernen Stampen.

Köputrymmet, det vill säga vad som är kvar av den disponibla inkomsten efter utgifter för boende, ökar med 10 600 kronor för ett genomsnittligt hushåll under nästa år. Det framgår av Stampens Plånboksrapport 2011-2012, som innehåller beräkningar av hushållens inkomster, köputrymme och sparande. Beräkningarna bygger på redan fattade beslut om nästa år och officiella prognoser. Industrifacken fick löneökningar på 2,3 procent den 1 juni, och de som har jobben kvar får reallöneökningar. Följden av löneavtalen är att det stora flertalet svenskar med säkerhet får ökat köputrymme nästa år.

Börsen påverkar svenskarnas inkomster i liten grad på kort sikt eftersom kapitalinkomsterna är små. Det totala utrymmet för att handla kan också minska till följd av ökad arbetslöshet. Börsoro och varsel motverkas av långsammare ränteutveckling och av stimulanser till hushållen.

- Vi vet att ledande varumärken vill ha mer kunskap om konsumenternas plånböcker. I det utvecklingsarbete vi bedriver tillsammans med sådana varumärken har vi nu tag fram en ny Plånboksrapport, säger Stampens marknadsdirektör Lars Rundblom.

- Stampens Plånboksrapport visar att det finns goda möjligheter till hög konsumtion även kommande år. Svenskarna har lagt undan rekordmycket pengar samtidigt som köputrymmet fortsätter att öka. Exempelvis kommer en genomsnittlig barnfamilj att ha 150 000 kronor mer i plånboken per år att shoppa för jämfört med för några år sedan, säger Lars Rundblom.

Nästa år ökar barnfamiljernas genomsnittliga köputrymme med 12 000 kronor.
- Enligt SEB:s Sparbarometer gjorde hushållen ett nettouttag från sitt fria sparande under det första kvartalet i år. Som jag ser det så finns dock ett fortsatt behov för hushåll att spara mer i sitt fria sparande. En stor grupp hushåll kan inte få fram 10 000 kronor på en vecka och denna grupp är mycket sårbar när oförutsedda utgifter dyker upp, säger Gunilla Nyström.

Att hushållens skulder ökar, samtidigt som det egna sparande har ökat beror på att det är olika hushåll som skuldsätter sig respektive sparar.

- Den övervägande delen av all nyutlåning går till bostäder. Generellt sett är det yngre hushåll som skuldsätter sig vid bostadsköp och renoveringar. Hushåll med utflugna barn har gott om pengar och har ett tungt motiv till att spara för att förstärka den framtida pensionen, säger Gunilla Nyström.

Beräkningar och framskrivningar i Stampens Plånboksrapport är gjorda med hjälp av SCB:s beprövade prognosmodell Fasit. De bygger på redan fattade beslut om nästa år, såsom de avtalade löneökningar som många fick vid halvårsskiftet, och på de prognoser konjunkturinstitutet och ekonomistyrningsverket gjorde i andra kvartalet. En nedgång på börsen påverkar köputrymmet på kort sikt, och motverkas vanligen av långsammare ränteutveckling.

Uppgifter om sparande kommer från SCB:s Nationalräkenskaperna, och gäller eget sparande exklusive ppm och tjänstepensioner.

Hushållens sammanlagda köputrymme och eget sparande 2007-2010, miljarder kronor

                                        2007        2008         2009        2010
                                        miljarder    miljarder    miljarder    miljarder
Sammanlagt köputrymme     1 161        1 136       1 188       1 260
Avsättning till eget sparande     30             80          113           84

Anmärkningar Köputrymme är vad hushåll har kvar av disponibel inkomst efter att boendeutgifter är betalda. Uppgiften om eget sparande är hämtad från SCB Nationalräkenskaperna.
Källa: Stampens Plånboksrapport 2011-2012


Genomsnittligt köputrymme för svenska hushåll 2005–2012, medelvärden i kronor

           Samtliga hushåll   Barnfamiljer
2005    213 480             280 552
2006    233 972             314 123
2007    270 025             359 304
2008    262 531             351 149
2009    271 600             384 800
2010    284 400             405 600
2011    296 100             418 800
2012    306 700             430 100

Anmärkningar: Köputrymme är vad hushåll har kvar av disponibel inkomst efter att boendeutgifter är betalda. Barnfamiljer är hushåll med minst ett barn upp till tolv år. Köputrymmet 2011–2012 är beräknat med prognosverktyget Fasit.
Källa: Stampens Plånboksrapport 2011-2012


För mer information, kontakta:
Lars Rundblom, marknadsdirektör Stampen AB, 0705-62 41 01,  Lars.Rundblom@stampen.com
Gunilla Nyström, privatekonom SEB, 0707-62 15 34,  gunilla.nystrom@seb.se
Om Fasit: Klas Lindström, Statistiska Centralbyrån SCB, 019-17 62 76,  klas.lindstrom@scb.se, 019-17 62  76

Fakta om SCB:s framskrivningar
Plånboksrapport 2011-2012 bygger på data från SCB:s prognosverktyg Fasit, Beräkningarna bygger på uppgifter om konjunkturläget, befolkningsförändringar, arbetskraften, ersättningsdagar och pensioner.
Konjunkturinstitutet, Försäkringskassan och Ekonomistyrningsverket är huvudsakliga källor för olika prognosvärden. Framskrivningarna, bygger på uppgifter om 17 000 verkliga hushåll, vilka ingår i SCB:s urvalsundersökning Hushållens Ekonomi.
Verktyget används bland annat av regeringen för att beräkna utfall av ändringar i bidrags- och skattesystemen.
Uppgifter om hushållens eget sparande är hämtade från Nationalräkenskaperna, hushållens disponibla inkomster:
http://www.scb.se/Pages/ProductTables____22918.aspx

Om Stampen
Stampen Marknad arbetar med relations- och affärsutveckling för företags- och konsumentmarknaden och har genom detta tagit initiativ till Marknadschefsindex och ger ut Plånboksrapport 2011-2012. Stampen-gruppens medier har sammantaget relationer med drygt tre miljoner konsumenter. Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor. www.stampen.com