Följ Stampen Media

Delårsrapport juni 2015 Stampen Media Group

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2015 10:17 CEST

Koncernchef och vd Martin Alsander kommenterar:

”Vi fortsätter att renodla våra verksamheter och stärka våra finanser”

Det första halvåret visar på en stark resultatförbättring för koncernen, trots ett fortsatt tapp i annonsintäkter för våra dagstidningar. Det förbättrade resultatet är ett tydligt tecken på att de effektiviseringar som framförallt genomfördes under 2014 i form av personalminskningar, stängning av tryckerierna i Halmstad och Norrtälje samt minskning av personalstyrkan i koncernmoderbolaget Stampen AB ger önskad effekt.

Under året har effektiviseringsarbetet fortsatt, bl.a. genom beslut om stängning av tryckerierna i Örebro och Backa, vilket bäddar för en fortsatt resultatförbättring för koncernen framåt.

Strukturförändringarna på mediemarknaden gör att koncernens intäkter minskar med 4% under perioden. Göteborgsposten minskar sina annonsintäkter med 9%. Motsvarande siffra för våra lokaltidningar är en minskning med 1%, vilket antyder att den strukturella omställningen från print till digitalt påverkar storstadspress i större omfattning än landsortspress.

Tidningarnas samlade digitala intäkter växer med 10% under det första halvåret och står för nu för 10% av de totala annonsintäkterna.

Under årets första sex månader har koncernens arbete fokuserats på tre områden:

  • Fortsatt renodling av koncernen:

Uppdelningen av LTM i slutet på mars innebär att vi tagit oss ur ett komplicerat samägande av tidningsgruppen Promedia och istället markant ökat vårt ägande i tryckerikoncernen V-TAB. Vi minskar vårt ägande inom media till förmån för ett ökat ägande i en industriverksamhet som ger oss större ekonomisk förutsägbarhet och starka kassaflöden.

Arbetet med att avyttra bolag som inte faller inom ramen för vår kärnverksamhet har fortsatt. Digitalbyråerna Mobiento och Adeprimo har under perioden lämnat koncernen liksom e-handelsbolagen Odla och Gobaby, vilket skapar en tydligare inriktning för våra framtida satsningar.

  • Bättre operationell styrning:

Bildandet av affärsområdet Stampen Media, under ledning av Johanna Öberg, genomfördes under det andra kvartalet. Vi samlar därigenom alla våra medieverksamheter i ett affärsområde vilket ger oss synergier mellan tidningar, content marketing och digitala medier och skapar nya intäktsmöjligheter.

Koncernen består nu av två affärsområden: Stampen Media och Stampen Tryck & Distribution vilket förenklar styrning, planering och uppföljning.

  • Fokus på försäljning och digitala intäkter:

Den digitala omställningen inom media ställer nya krav på kompetenser och koncernens ambition har därför varit att stärka upp med ett antal nyckelrekryteringar inom medieverksamheten.

Peter Holmlund (tidigare VD MSN Nordic) har anställts som ansvarig för den digitala utvecklingen inom Stampen Media. Linda Forsberg (tidigare försäljningsdirektör på Metro) har anställts som försäljningsdirektör för Stampen Media och Henrik Carlsson (tidigare försäljningschef Annonsdax) blir digital försäljningschef med ansvar för en ny enad digital säljorganisation för samtliga tidningar.

Tre nya redaktionella chefsrekryteringar till Göteborgsposten har genomförts; Christofer Ahlqvist (tidigare chefredaktör Metro) axlar rollen som nyhetschef, Ingrid Norrman (tidigare kulturchef GT) tar över ansvaret som kulturchef och Markus Hankins (tidigare nyhetschef GT) har anställts till den nyinrättade tjänsten som onlinechef.

Med dessa rekryteringar på plats fortsätter nu arbetet med att utveckla den digitala affären med ambitionen att fördubbla de digitala intäkterna under 2016.

Koncernens bankskuld har amorterats ytterligare under perioden och är nu strax under MSEK 500. Med förväntade fortsatta resultatförbättringar under året, förväntar vi oss därmed att våra finansiella nyckeltal kommer fortsätta att stärkas på ett påtagligt sätt jämfört med föregående år.

Arbetet med att förnya den långsiktiga finansieringen pågår och kommer att intensifieras under hösten. Ett flertal olika alternativ utvärderas och koncernens bankavtal har av den anledningen förlängts.


Göteborg den 3 augusti 2015

Martin Alsander
Vd och koncernchef

Läs hela rapporten som bifogas i sin helhet.


För mer information kontakta:
Martin Alsander, vd och koncernchef, 070-924 20 34
Anna Norlander, informationschef, 076-114 11 23