Gå direkt till innehåll
Året i korthet, Stampen Media Group, 1 januari-31 december 2013

Pressmeddelande -

Året i korthet, Stampen Media Group, 1 januari-31 december 2013

Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten av intäktstappet på MSEK 507.

Koncernen visade ett rörelseresultat (EBITDA) om MSEK 256 (302). Omstrukturerings- och engångsposter MSEK -34 (-15) och värdejustering av goodwill MSEK -790 (-13) belastade årets resultat.

Det samlade operativa resultatet för tidningsverksamheterna uppgick till MSEK 41 (130) och vid utgången av 2013 utsågs Lena Larsson att leda och utveckla den totala tidningsaffären vidare.

V-TAB stärkte sin position på markanden genom att ta marknadsandelar och rationaliserade sin produktionskapacitet. Operativt resultat ökade till MSEK 95 (27).

Antalet medarbetare minskade med ca 500 under året och antalet FTE var vid 2013 års utgång drygt 3800.

Operativt kassaflöde från löpande verksamhet uppgick vid årets slut till MSEK 224 (245) och likvida medel till MSEK 194 (485). Under året har koncernens lån amorterats med MSEK 310 (157). Beviljad ej utnyttjad checkräkningskredit uppgick till MSEK 250 (188).

 

Kommentar från koncernchef


”Ett år av anpassning för framtiden”

När jag tillträdde som koncernchef i januari 2013, hade flera år av strukturomvandling och lågkonjunktur medfört att Stampen Media Group var en koncern med en resultaträkning som visade på låg intjäning och en balansräkning med hög skuldsättningsgrad samt stora goodwillvärden. Tidigt under året fastställdes därför en åtgärdsplan för att anpassa koncernen för framtiden, ett arbete som under året bedrivits med tre fokus:


Fokus 1. En effektivare organisation och ökad samverkan

Ett antal områden inom organisationen adresserades för att skapa en mycket tydligare och mer effektiv struktur att arbeta utifrån.
• Sex affärsområden sammanfördes i tre - Lokala Medier, Tryckerier och Tillväxtmedier.
• Koncernledningen minskades från 18 till 7 personer kombinerat med färre ledningsnivåer.
• Antalet legala enheter minskades från 85 och går mot 50 under 2014.
• En ny gemensam varumärkesplattform ”Stampen Media Group” lanserades för koncernen.
• En ny utformning av arbetsplatser med mobila lösningar i öppna flexibla kontor är under utrullning.

Fokus 2. Sänkta kostnader och ökad utvecklingskraft

I mediebranschen pressas ständigt intäkterna genom allt effektivare annons- och distributionslösningar och omfattande åtgärder vidtogs därför för att anpassa koncernens kostnader och utveckling till dessa förutsättningar.
• Ny struktur med standardiserade arbetssätt gjorde att kostnaderna under året sänktes med MSEK 460. Ett arbete som kommer att ge fortsatta effekter under innevarande år.
• En konsekvens av rationaliseringsarbetet var att ca 500 medarbetare lämnade verksamheten.
• Utvecklingskraft samordnades och nya digitala betal- och annonslösningar lanserades på bred front inom koncernen.


Fokus 3. Anpassning av balansräkning och kapitalstruktur

Koncernens historiska expansion och mediebranschens utveckling medförde att en ordentlig utvärdering och anpassning av koncernens balansräkning genomfördes.
• En genomgång av goodwillvärdena i koncernen resulterade i ett nedskrivningsbehov på totalt MSEK 790.
• Under året minskades skuldsättningen genom att MSEK 310 amorterades.
 
Ovanstående summering av 2013 är resultatet av ett riktigt bra teamwork och jag vill tacka alla anställda för insatserna under året. Vi utvecklar oss ständigt för att vara konkurrenskraftiga på marknaden och allt fler spännande initiativ genomförs i våra mediehus runt om i Sverige. Läs gärna mer om vår utveckling på www.stampen.com.

 

Göteborg, 28 februari 2014
Pelle Mattisson, VD och Koncernchef


För ytterligare information, kontakta:

Pelle Mattisson, VD och koncernchef Stampen Media Group
+46 31 62 48 14, +46 70 580 06 57
Ann Flyning, Kommunikationschef Stampen Media Group
+46 31 62 43 51, +46 70 512 01 12


Ämnen

Kategorier


Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns flertalet stora mediehus, Nordens största tryckerikoncern V-TAB och Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam. www.stampen.com

Kontakter

Anna Wiking

Anna Wiking

Presskontakt Presskontakt Stampen Media 031-62 43 70