Följ Stampen Media

Fortsatt resultatförbättring i Stampen-gruppen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2006 11:06 CEST

• Resultat efter finansnetto (EBT) ökar med 53 Mkr till 78 Mkr

• Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgår till 137 Mkr, en ökning med 106 Mkr

• Omsättningen ökar med 818 Mkr till 1 847 Mkr, varav förvärvade verksamheter svarar för 750 Mkr

• En stark annonskonjunktur påverkar flertalet verksamheter gynnsamt

• De nya verksamheter, som tillkommit genom Stampens deltagande i köpet av Centertidningar och tryckerier, bidrar positivt till rörelseresultatet före goodwill (EBITA) med 67 Mkr

• Verksamheten belastas med engångskostnader på totalt 20 Mkr för ett väl genomfört omställningsprogram för personal och för avveckling av tidningstryckeriet FalkenbergAlla rörelser går bättre

I stort sett samtliga Stampen-gruppens verksamheter visar en positiv utveckling i jämförelse med föregående år. Resultatet förbättrades i såväl Göteborgs-Posten som tryckerikoncernen V-TAB.

Kostnadsbesparingarna är påtagliga och har positivt påverkat koncernens verksamhet. Samtliga de verksamheter som gjordes i samband med Centertidningsaffären bidrar till den förbättrade resultatutvecklingen.

Dotterbolagen Bohusläningen, Hallands Nyheter och Södermanlands Nyheter, vilka ingår i affärsområdet lokala tidningar, redovisar också förbättrade resultat jämfört med 2005.

Resultatandelar från intressebolag uppgår till 30 Mkr, 12 Mkr bättre än föregående år. Engångskostnader uppgående till 20 Mkr för avveckling av tidningstryckeriet i Falkenberg samt för ett lyckat omställningsprogram för personal påverkar resultatet negativt.

Avskrivning av goodwill har gjorts med 34 Mkr för de förvärvade enheterna från Centertidningar och VLT Press föregående år samt Reklambruket och Familjeliv i år.

Rörelseresultatet (EBIT), dvs efter goodwill, förbättras med 73 Mkr till 103 Mkr. Resultatet har påverkats positivt av en reavinst på 7,6 Mkr från försäljning av en tryckpress.


Koncernens finansnetto blev -25 Mkr, vilket är 20 Mkr sämre än föregående år. Ökade räntekostnader för ökad skuldsättning i samband med Centertidningsaffären, som genomfördes i slutet på föregående år, ger ett sämre finansnetto.

I Stampen-gruppen utgör affärsområdena Göteborgs-Posten och V-TAB de största verksamheterna. I koncernen ingår också affärsområdet Lokala Tidningar samt de nya affärsområdena Stampen Affärsservice och Stampen Fastigheter.


Göteborgs-Posten

Affärsområde Göteborgs-Postens rörelseresultat ökar till 42 Mkr, vilket är 25 Mkr bättre än 2005. Det stärkta resultatet förklaras av såväl ökade intäkter som att tidigare åtgärder fortsätter att ge effekt på kostnadssidan.

Sammantaget ökar annonsintäkterna med 57 Mkr och upplageintäkterna med 8 Mkr.

Göteborgs-Postens höga räckvidd håller i sig. Med papperstidningen, nätet och mobila medier når vi 70 procent av göteborgarna varje dag.

GP har fortsatt sin framgångsrika utveckling av papperstidningen. Med en moderniserad GP genomförs nu den största satsningen mot studenter i tidningens historia.

gp.se och GP i mobilen utvecklas mycket snabbt.

Räckviddsökningen på nätet ligger idag på 25 procent och GP:s nyhetstjänst i mobilen fick sitt stora genombrott i samband med friidrotts-VM i Göteborg.

Marknadssituationen i Göteborg är spännande. Två nya gratistidningar utkom under hösten. Samtidigt inleder GP ett samarbete med Metro som gör att tidningen får ett ännu starkare erbjudande för den lokala annonsmarknaden.


Affärsområde
Lokala tidningar

Affärsområde Lokala Tidningar omfattar innehav i lokala tidningar, såväl dotterbolag som intressebolag.

Dotterbolagen är ägarbolag till de välkända tidningarna Bohusläningen, Hallands Nyheter och Södermanlands Nyheter.

Bland intressebolagen finns, bland andra, tidningarna Nerikes Allehandas och VLTs, ägare.

En god annonsutveckling för de olika tidningsföretagen inom affärsområdets stärker resultatet. Rörelseresultat uppgår till 48 Mkr, vilket är 38 Mkr bättre än föregående år. De nya tidningsverksamheterna svarar för 28 Mkr av förbättringen.V-TAB

Affärsområde V-TAB:s rörelseresultat ökar till 81 Mkr, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år. De nya tryckeriverksamheterna inom V-TAB svarar för merparten av affärsområdets resultatförbättring. Resultatet har också påverkats positivt av en reavinst på 7,6 Mkr från försäljning av en tryckpress.

Affärsområde V-TAB har fortsatt att utvecklas positivt efter föregående års stora förändringar. I samband med förvärvet av Centertidningar 2005, gick VLT Press och VTAB samman och förvärvade Tabloidtryck. Därmed blev V-TAB en av de största aktörerna i norra Europa.

Under första halvåret 2006 har V-TAB utökat och förändrat sin verksamhet ytterligare.

I april förvärvades Hallands Nyheters Tidningstryckeri och Hallands Nyheters Civiltryckeri i Falkenberg. Den 1 juni såldes tryckeriet i Östersund samtidigt som Reklambruket i Norrahammar förvärvades.

V-TAB breddar därmed sitt utbud på reklamsidan och kan idag erbjuda helhetslösningar med allt från originalarbete till tryckning av DR och tillverkning av butiksskyltar.

Tryckerikoncernen V-TAB finns idag på åtta orter i Sverige och består av nio helägda tryckerier samt en 35-procentig ägarandel i Markbladet Tryckeri i Skene.


Stampens Affärsservice och Stampen Fastigheter

• Stampen Affärsservice redovisar ett negativt rörelseresultat med -3 Mkr och Stampen Fastigheter visar ett positivt med 10 Mkr.

Stampen Affärsservice svarar inom Stampen-gruppen för tjänster inom IT, ekonomi, personal och administration. Tjänster skall levereras till marknadsmässiga villkor.

Stampen Fastigheter förvaltar fastigheterna Backa och Polhem och hyr ut lokaler till hyresgäster inom och utom koncernen.


Övriga verksamheter

Stampen-gruppen är genom Svensk Radioutveckling, SRU, en aktör på den svenska reklamradiomarknaden. RIX FM, som SRU och MTG Radio driver tillsammans sedan 1996, är Sveriges största nationella radionätverk och Sveriges största etermediekanal mätt i räckvidd.

Stampens engagemang i utvecklingsbolaget mkt media AB skall ses mot bakgrund av den snabba förändringen inom mediabranschen. Fokus för mkt medias verksamhet i år ligger på web TV och mobila tjänster.


Likviditet och kassaflöde

• Likvida medel inklusive kapitalplaceringar vid periodens slut uppgår till 206 Mkr. Utöver den egna likviditeten finns en outnyttjad checkkredit på 85 Mkr.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten hat utvecklats väl och uppgår för perioden till 134 Mkr att jämföra med 81 Mkr för samma period föregående år.

• Under perioden har amorteringar på räntebärande skulder till kreditinstitut skett med 191 Mkr, varav 116 Mkr som extraamortering och förtidsinlösen.Tomas Brunegård

Stampen AB är moderbolag i en företagsgrupp som driver flera tidningsföretag, tryckerier och distributionsföretag. Stampen har också ägarintressen i andra medieorienterade verksamheter som radiostationer, webbplatser och nyhetsbyråer. Stampen-gruppen med delägda bolag omsätter 5 miljarder kronor och sysselsätter 7.000 personer. Göteborgs-Posten och V-TAB, en av Nordens största tryckerikoncerner, ingår i Stampen-gruppen.