Följ Stampen Media

Delårsrapport januari - augusti 2008

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2008 10:56 CEST


  • Omsättningen uppgår till MSEK 3 295 (2 915)
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgår till MSEK 195 (208). I resultatet ingår omstruktureringskostnader med MSEK 31
  • Stampen Media Partners förvärvade Appelberg Publishing Group AB samt Svenska Fans
  • V-TAB tecknade nytt flerårigt avtal med Aftonbladet och bygger nytt tryckeri i Härryda
  • Option till SBS Radio att vid årsskiftet 08/09 överta Stampen-gruppens radioverksamhet
  • Liberala Tidningar i Mellansverige AB ökade sitt innehav i VLT AB till 96,9 procent av rösterna.
• Liberala Tidningar och V-TAB sålde samtliga sina fastigheter till Fastighetsbolaget Kungsleden AB

KOMMENTAR FRÅN TOMAS BRUNEGÅRD, Koncernchef Stampen-gruppen:

Stampen-gruppen är idag en snabbt växande mediekoncern och en av Sveriges största ägare av dagstidningar. En del av tillväxtstrategin handlar om att ta en position i den nya medievärlden och vår strategiska plan som sträcker sig fram till 2012 har som målsättning att dubbla omsättning och värde samt skapa en balans mellan mogna verksamheter och tillväxtverksamheter. Minst hälften av koncernens nya intäktsströmmar ska komma från tillväxtmarknader.

Som ett led i detta genomförde Stampen-gruppen genom bolaget Stampen Media Partner, två större förvärv under perioden. Appelberg Publishing Group AB, en av Sveriges största aktörer inom redaktionell kommunikation i tryckt och digital media, förvärvades i mars. Förvärvet skapar nya möjligheter för Stampen-gruppen och stärker ytterligare vår position på marknaden.
Senare, i maj, införlivades Svenska Fans som är Sveriges största sportsajt med över 250.000 unika besökare per vecka. Svenska Fans står för en unik förnyelse av sportbevakningen och har haft en fantastisk utveckling sedan start.

Under augusti månad genomfördes, en för Stampen-gruppen, mycket viktig affär.
Liberala Tidningar i Mellansverige AB, ökade sitt aktieinnehav i VLT AB från 62,5 till 92,7 procent av kapitalet och från 54,1 till 96,9 procent av rösterna. Det var en bra affär som alla parter hade anledning att vara nöjda med. Liberala Tidningar i Mellansverige AB avser också att i marknaden förvärva tillgängliga VLT-aktier och samtidigt verka för en avnotering från First North. Bakom Liberala Tidningar, som via VLT AB också äger Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB, står MittMedia, Eskilstuna-Kuriren och Stampens dotterbolag Mediaintressenter. Stampen äger Mediaintressenter tillsammans med medlemmar ur familjen Pers och Nya Lidköpings-Tidningens ägare familjen Hörling.

Stampen-gruppens samtliga tidningsverksamheter utvecklades positivt under perioden och arbetet med att samordna verksamheterna, hitta synergieffekter och
skapa gemensamma plattformar bidrar till både värdeökning och nya affärsmöjligheter.

I takt med att vi förvärvat tidningar har också fastighetsbeståndet ökat genom åren. I enlighet med vår strategi att skapa tillväxt har vi nu sålt av stora delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra en koncentration på kärnverksamheten. Likaså har också uppnåtts en uppgörelse med SBS Radio som innebär en option till SBS Radio att vid årsskiftet 08/09 överta de fyra reklamradiostationer som idag ingår i Stampen-gruppens radioverksamhet.

Stampen-gruppens omsättning ökade under perioden med 13 procent vilket ligger i linje med vad vi förväntat oss. Den lågkonjunktur som är i antågande och som på många håll redan slagit till ordentligt kommer naturligtvis att drabba även vår bransch. Genom att fortsätta driva den strategi som vi tidigt slagit fast och koncentrera oss på vår kärnverksamhet, kommer vi att gå in i lågkonjunkturen med de bästa förutsättningar.

2008-10-07 Tomas Brunegård, Koncernchef Stampen-gruppen


KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättningen ökade med MSEK 380 till MSEK 3 295. Föregående års strukturaffärer har tillfört Stampen-gruppen nya verksamheter och en ökad omsättning.

En fortsatt stabil annonsutveckling bidrar till ett rörelseresultat (EBITA) som uppgår till MSEK 195 (208). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader med MSEK 31 (0) i samband med kostnadsförbättringsprogram inom Mediabolaget Västkusten.

Goodwillavskrivningar belastar koncernresultatet med MSEK 80 (66).

Nedskrivningar av värdepapper samt förluster vid försäljning av värdepapper belastar resultatet med MSEK 25.

Resultatet efter finansnetto (EBT) uppgår till MSEK 67 (398). I föregående års resultat ingick engångsposter från fastighetsförsäljning och genomförda strukturaffärer på totalt MSEK 283.

Under året genomförda fastighetsförsäljningar har ännu inte påverkat koncernens resultat då tillträde sker efter augusti månads utgång.


KONCERNEN I SAMMANDRAGResultaträkning Jan - Aug Jan - Aug Helår
2008 2007 2007
___________________________________________________________________________

Intäkter 3 295 2 915 5 057
Kostnader -3 100 -2 707 -4 406
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) 195 208 651
Avskrivningar goodwill -80 -66 -88
Rörelseresultat (EBIT) 115 142 563
Finansnetto -48 256 -51
Resultat efter finansiella poster (EBT) 67 398 512
Balansräkning Jan - Aug Helår
2008 2007
________________________________________________________________________

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2 385 2 110
Materiella anläggningstillgångar 1 500 1 557
Finansiella anläggningstillgångar 52 73
Summa Anläggningstillgångar 3 936 3 741

Varulager 39 37
Kortfristiga fordringar 640 655
Kortfristiga placeringar 17 82
Kassa och bank 207 353
Summa Omsättningstillgångar 903 1 128

Summa Tillgångar 4 839 4 869

Eget Kapital och Skulder
Bundet eget kapital 141 141
Fritt eget kapital 524 346
Resultat 36 216
Summa Eget Kapital 701 703

Minoritetsintressen 945 1 275
Avsättningar 271 282
Långfristiga skulder 1 265 1 108
Kortfristiga skulder 1 657 1 500
Summa Skulder 4 138 4 165

Summa Skulder och Eget Kapital 4 839 4 869Rörelseresultat (EBITA)
per affärsområde Jan - Aug Jan - Aug Helår
2008 2007 2007
_________________________________________________________________________________

GP 57 56 116
LT/ Promedia 31 32 71
Mediabolaget Västkusten 46 23 52
V-TAB 107 103 167
Stampen Media Partner 9 -2 -4
Samedio Affärsservice -3 -6 -7
Stampen Fastigheter 7 12 -3
Övriga verksamheter -28 -10 259

Omstruktureringskostnader -31 0 0
__________________________________________________________________

Stampen-gruppen totalt 195 208 651

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag, radiostationer och nyhetsbyråer.
I Stampen-gruppen utgör affärsområdena Göteborgs-Posten, Promedia och LT, Mediabolaget Västkusten och V-TAB de största verksamheterna. I koncernen ingår också affärsområdena Stampen Media Partner, Samedio Affärsservice och Stampen Fastigheter.

Affärsområde Göteborgs-Posten
Göteborgs-Posten är ett helägt dotterbolag och Sveriges näst största morgontidning med drygt 600 000 läsare i olika kanaler. Göteborgs-Posten når ut dygnet runt med nyheter i tryck, på webben, webb-tv och mobil. Göteborgs-Postens utveckling under årets första åtta månader har varit i nivå med fjolåret, omsättningen landar på MSEK 866 och resultatet på MSEK 57, vilket innebär en liten ökning jämfört med 2007. Ökningen i antalet läsare och intäkter sker främst i de digitala kanalerna. Göteborgs-Posten har en fortsatt dominerande ställning i regionen, både när det handlar om mediernas räckvidd och annonsintäkter.

Affärsområde Liberala Tidningar och Promedia
Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB har 15 lokaltidningar i Mälardalsregionen och i Bergslagen samt verksamheter för distribution, radio, tv-reklam och internet. Promedias samlade upplaga uppgår till cirka 225 000 exemplar. Stampen äger Promedia via bolaget Liberala Tidningar i Mellansverige AB och VLT AB.
I augusti tillträdde Johan Färnstrand som ny VD i Promedia, efter Nils Engström.
Arbetet med att sammanföra de två forna NA- och VLT-koncernerna till Promedia pågår planenligt. Omställningsarbetet skall leverera en resultatförbättring på MSEK 100 i årstakt, vilket skall uppnås under tredje kvartalet 2009.
Liberala Tidningar i Mellansverige AB ökade den första augusti sitt aktieinnehav i VLT AB från 62,5 till 92,7 procent av kapitalet och från 54,1 till 96,9 procent av rösterna. Liberala Tidningar avser också att i marknaden förvärva tillgängliga VLT-aktier och verka för en avnotering av VLT-aktier från First North.

Affärsområde Mediabolaget Västkusten
I Mediabolaget Västkusten ingår Bohusläningen, Strömstads Tidning, Hallands Nyheter, Hallandsposten och TTELA, med en medelupplaga på c:a 130 000 exemplar. Första halvåret präglades av en fortsatt stark utveckling av annonsmarknaden. En stark tillväxt tom maj följdes av en avmattning under juni-augusti. Tillväxten under jan-augusti landade på knappt 4 %. Upplagan sjönk med 1-2% vilket är i linje med utvecklingen inom svensk dagspress. Ett omfattande kostnadsförbättringsprogram baserat på synergier mellan tidningarna i affärsområdet är under genomförande. Kostnaderna för genomförandet har under året uppgått till c:a MSEK 30 och när programmet fått full effekt skall det ge en positiv resultateffekt på över MSEK 40 per år. Lönsamheten för affärsområdet är fortsatt mycket god med ett resultat för årets första 8 månader på MSEK 46 före omstruktureringskostnader.

Affärsområde V-TAB
V-TAB är Nordens största tryckerikoncern med nio helägda anläggningar på åtta orter i Sverige. Dessutom har V-TAB en 35-procentig ägarandel i Markbladet Tryckeri AB.
Rörelseresultatet uppgår för årets första åtta månader till MSEK 107, vilket är bättre än samma period föregående år (MSEK 104 ). Anläggningen i Örebro har funnits med hela året jämfört med två månader föregående år. Omsättningen ökar marginellt till MSEK 1 312, jämfört med föregående år (MSEK 1 303). Beläggningen har varit lägre än beräknat och åtgärder har vidtagits för att lindra konsekvenserna. En bemanningsminskning har genomförts, som när alla uppsägningar har verkställts, motsvarar en minskning med 46,5 tjänster.

Tyngdpunkten för V-TAB ligger på tryckning av dagstidningar och direktreklam men en positiv utveckling har skett under året för skyltverksamheten, där investeringar har gjorts. Under februari tecknade V-TAB ett nytt flerårigt avtal med Aftonbladet för att fortsätta trycka den västsvenska upplagan av tidningen. Avtalet innebar att V-TAB kunde gå vidare med byggplanerna för ett nytt tryckeri i Landvetter. Tryckeriet beräknas stå klart i början av 2010.

Affärsområde Stampen Media Partner
Stampen Media Partner ansvarar för Stampens närvaro inom digitala media och skall även erbjuda företag stöd i utvecklingen egna mediekanaler. Varje vecka nås mer än 600.000 svenskar på Internet utifrån ämnen som engagerar - såsom sport, familj, bröllop, trädgård och grannskap. Inom affärsområdet ingår även Sveriges största uppdragspublicist Appelberg Publishing Group och Sveriges ledande webb-TV producent Dobb Production.
För årets första åtta månader uppvisar samtliga dotterbolag stark tillväxt med goda marginaler, vilket resulterar i att affärsområdet når en omsättning på MSEK 87 och ett rörelseresultat på MSEK 9.
Appelberg och Svenska Fans, som förvärvades under perioden, utvecklas mycket väl och når båda sina bästa resultat någonsin.

Affärsområde Samedio Affärsservice
Samedio Affärsservice är ett helägt dotterbolag som utvecklar och standardiserar effektiva affärsservicetjänster inom IT-drift, ekonomi, personal, service och inköp. Genom att nu införliva tillkommande verksamheter/bolag inom gruppen bidrar vi till att uppnå skalfördelar och kostnadssynergier för Stampen-gruppen. Under 2008 pågår projekt för övertag av affärsserviceverksamhet främst för bolagen inom Mediabolaget Västkusten, Appelberg Publishing Group, Adeprimo och mktmedia. Samedio ökar sin omsättning under årets första åtta månader till MSEK 71, jämfört med föregående år (MSEK 55) och redovisar ett rörelseresultat på MSEK -3 .

Affärsområde Stampen Fastigheter
Stampen Fastigheter svarar för effektiv förvaltning av fastigheter inom Stampen-gruppen. Genom förvärv av tidningar har också fastighetsbeståndet ökat väsentligt genom åren. I augusti sålde Liberala Tidningar och V-TAB samtliga sina fastigheter. Köpare är Kungsleden, som är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Den totala köpeskillingen är MSEK 365.
De åtta fastigheter som berörs finns i Norrtälje, Lidingö, Södertälje, Motala, Örebro och Västerås. Den sammanlagda ytan är ca 52 000 kvadratmeter. Detta är ett av de största fastighetsbestånd som en mediakoncern sålt. Samtliga fastigheter i Mediabolaget Västkusten har också bjudits ut till försäljning. Under perioden har fyra fastigheter i Halmstad, Falkenberg och Varberg avyttrats till lokala fastighetsägare.

ÖVRIGA VERKSAMHETER

Mkt media
Mktmedias verksamhet dominerades under första åtta månaderna helt av projektet mktwebb. Projektet syftar till att knyta samman alla bolagets mediehus på en och samma webb-plattform, i en gemensam drift och förvaltningsorganisation. Avsikten är att lägga grunden för en gemensam affärsutveckling med målet att ta marknadsandelar på digitala annonsintäkter. Projektet drivs på grundplattformen Polopoly och levereras av mktmedias dotterbolag Adeprimo. Samtliga 32 nya sajter på den gemensamma plattformen kommer att vara lanserade före årsskiftet.

VTD
VTD ansvarar för morgontidningsdistributionen i stora delar av västra Sverige. Verksamheten är indelad i två affärsområden distribution och logistik. VTD ägs idag till lika delar av sju morgontidningar (Alingsås Tidning, Bohusläningen, Borås Tidning, Göteborgs Posten, Hallandsposten, Nya Lidköpings-Tidningen, TTELA). Totalt distribueras ett 50 tal olika titlar.
VTD omsatte under perioden MSEK 387 och visar ett rörelseresultat på MSEK 16. Ett stort förändringsarbete enligt Affärsstrategi 2010 har påbörjats i syfte att realisera resultatförbättrande effekter om totalt MSEK 33.
SRU
Stampen har under perioden varit pådrivande i en strukturförändring av marknaden för reklamradio i Sverige. För Stampen-gruppens del innebär detta att bl a fyra reklamradiostationer i Halmstad, Varberg, Västerås och Örebro säljs till SBS Radio. I uppgörelsen, som väntas slutföras under hösten 2008, ingår också nätverksbolaget Svensk Radioutveckling.

MODERBOLAGET
Inom moderbolaget samlas bla koncerngemensamma ledningsfunktioner inom ekonomi/finans, HR, kommunikation, IT och legala frågor. Moderbolaget har 13 anställda.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING
Koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 105 (65). I aktier och andelar har investeringar via moderbolaget och dotterföretag skett med MSEK 528 (275).

Koncernens totala investeringar under perioden uppgår till MSEK 633 (340).

Koncernens likvida medel uppgår vid periodens slut till MSEK 223 (531) och outnyttjad checkräkningskredit uppgår till MSEK 172 (128).

Koncernens soliditet är 34 procent.

PERSONAL
Under året har vi utvecklat en struktur med ambition att driva både kompetensförsörjning och kunskapsöverföring tvärs genom gruppens samtliga bolag. Som ett led i processen utannonseras nu alla lediga tjänster internt, detta för att stimulera och uppmuntra interna sökande. Samtidigt har också en process startats när det gäller ledarförsörjning för framtiden.

FRAMTIDA UTVECKLING
Utvecklingen för verksamheterna inom Stampen-gruppen väntas vara fortsatt positiv de kommande åren. Verksamheterna har god kostnadskontroll och är väl rustade att möta den konjunkturella nedgång som väntas.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
VLT AB, dotterbolag till Liberala Tidningar I Mellansverige AB, förvärvar Gratistidningar i Sverige AB (GISAB), av danska koncernen Söndagsavisen AS.
GISAB består av tre affärsområden:

  • Lokaltidningskonceptet Mitt i Stockholm AB, med 31 lokala editioneringar i Stockholmsområdet
  • Tidningarna utanför Stockholm med lokaltidningarna Örebroar'n, SméJournalen, SträngnäsJournalen och Södertäljeposten
• S-Post, distributionsbolag för direktreklam som täcker en marknad omfattande 1,4 miljoner hushåll i Stockholm, Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala och Örebro.

GISAB:s tidningar har en upplaga på 1,2 miljoner exemplar. Koncernen har cirka
240 medarbetare och omsatte 330 Mkr under 2007.
Köpet sker i två steg. 66,7% av aktierna förvärvas i ett första steg till MSEK 400. Resterande 33,3% av aktierna förvärvas till ett minimumpris på MSEK 160. Den andra delen i affären ska genomföras omedelbart efter räkenskapsåret 2010 utgång.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN STAMPEN AB
Aktier Röstandel (%) Kapitalandel (%)

Peter Hjörne med familj och bolag 74 65
Familj Marika Cobbold 13 14
Sven Nordgrén med familj 11 14
Övriga 2 7ÖVRIG INFORMATION
Bokslut för Stampen AB, 1 januari - 31 december 2008, kommer att publiceras den 16 februari 2009.

Stampen AB För mer information:
405 02 Göteborg Ann Flyning
Besöksadress: Polhemsplatsen 5 Kommunikationschef, Stampen AB
Tel: +46 (0)31 62 43 00 Tel: +46 (0)31 62 43 51
Org.nr: 556308-4630 Mobil: +46 (0)70 512 01 12

 

"Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och radiostationer. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor."
www.stampen.com