Följ Stampen Media

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2009 09:17 CET

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Stampen fortsätter att investera för framtiden

· Stora investeringar för ny koncerngemensam plattform (bl a gemensam digital utveckling, webb, webbTV)

· Förvärv av Appelberg Publishing Group, Svenska Fans och GISAB

· Första spadtaget för ny tryckerianläggning i Landvetter

· Inlösen av aktier i VLT AB samt avnotering av VLT AB från First North

· Försäljning av större delen av koncernens fastighetsbestånd bidrar med reavinster om MSEK 38

· Överlåtelse av radioverksamheten till SBS radio vid årsskiftet 08/09

· Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och goodwillavskrivningar, MSEK 323 (389)

· Rörelseresultat för koncernens tidningar före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar, MSEK 230 (256)

KOMMENTAR FRÅN TOMAS BRUNEGÅRD, Koncernchef Stampen-gruppen

Stampen-gruppen är idag en av Sveriges största ägare av dagstidningar och tryckerier. Genom att kraftfullt och målmedvetet fortsätta driva den fastslagna strategin och utmana lågkonjunkturen via nya samarbeten skapas en företagsgrupp för framtiden. Tillväxtstrategin sträcker sig fram till 2012 och har som målsättning att dubbla omsättning och värde samt skapa en balans mellan mogna verksamheter och tillväxtverksamheter. Minst hälften av koncernens nya intäktsströmmar ska komma från tillväxtmarknader.

Under 2008 genomfördes omfattande omstruktureringsprogram inom tidningsverksamheterna i Promedia och Mediabolaget Västkusten. Beslut togs om investering i en koncerngemensam plattform som bl a innebär gemensam digital utveckling, samordning av administration över gränserna, samordning av redaktions- och annonssystem och investering i produktionssystem på tryckerisidan. Enskilt största satsningen ligger på en koncerngemensam digital media/tidningsplattform, en investering motsvarande drygt MSEK 42.

Under hösten 2008 togs första spadtaget till byggandet av en tryckerianläggning i Landvetter utanför Göteborg. V-TAB får genom den nya anläggningen en utökad kapacitet på flera områden och en produktion dygnet runt, alla dagar i veckan.

Under första halvåret 2008 genomförde Stampen AB, genom bolaget Stampen Media Partner, två större förvärv. Appelberg Publishing Group AB, en av Sveriges största aktörer inom redaktionell kommunikation i tryckt och digital media, förvärvades i mars. I juni införlivades Svenska Fans, Sveriges största sportsajt med över 250 000 unika besökare per vecka. Svenska Fans står för en unik förnyelse av sportbevakningen och har haft en fantastisk utveckling.

Under augusti månad genomfördes ytterligare en viktig affär. Liberala Tidningar i Mellansverige AB, ökade sitt aktieinnehav i VLT AB från 62,5 till 92,7 procent av kapitalet och från 54,1 till 96,9 procent av rösterna. Under hösten 2008 ökades innehavet i VLT AB successivt och uppgick vid årsskiftet 2008/09 till 98,12 procent. Under samma period avnoterades VLT AB:s B-aktie från First North och process för inlösen av resterande utestående aktier påbörjades. Bakom Liberala Tidningar, som via VLT AB också äger Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB, står MittMedia, Eskilstuna-Kuriren och Stampens dotterbolag Mediaintressenter. Stampen äger Mediaintressenter tillsammans med medlemmar ur familjen Pers och Nya Lidköpings-Tidningens ägare familjen Hörling.

Den 25 september blev det klart med förvärvet av Gratistidningar i Sverige AB (GISAB). VLT AB, dotterbolag till Liberala Tidningar i Mellansverige AB, förvärvade GISAB i december av den danska koncernen Söndagsavisen AS. Tidningarna inom GISAB har en upplaga på 1,2 miljoner exemplar, koncernen har cirka 240 medarbetare och omsatte MSEK 408 under 2008.

Under året såldes större delen av Stampen-gruppens fastighetsbestånd och under hösten nåddes en uppgörelse med SBS Radio, som innebar överlåtelse vid årsskiftet 08/09 av de fyra reklamradiostationer som ingick i Stampen-gruppens radioverksamhet.

Vi ser en stark konjunkturavmattning men är bättre rustande än någonsin att möta sämre tider. Den idé som bildandet av Stampen-gruppen utgör får allt större acceptans och utförs med ett allt bättre engagemang och resultat.

2009-02-16 Tomas Brunegård, Koncernchef Stampen-gruppen

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättningen ökade med MSEK 50 till MSEK 5 107. Föregående års strukturaffärer har tillfört Stampen-gruppen nya verksamheter och en ökad omsättning.

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgår till MSEK 303 (652).

I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader med MSEK 58 (29) i samband med kostnadsförbättringsprogram inom Mediabolaget Västkusten och Promedia.

I föregående års resultat ingick engångsposter från fastighetsförsäljning och genomförda strukturaffärer på totalt MSEK 292. Årets reavinster från fastighetsförsäljningar uppgår till MSEK 38. Det sämre konjunkturläget under andra halvåret bidrar till en svagare resultatutveckling i slutet av året.

Goodwillavskrivningar belastar koncernresultatet med MSEK 123 (89).

Nedskrivningar av värdepapper samt förluster vid försäljning av värdepapper belastar resultatet med MSEK 25.

Resultatet efter finansnetto (EBT) uppgår till MSEK 107 (511).

 

 


INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Stampen-gruppen är idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och radiostationer.

I Stampen-gruppen utgör affärsområdena Göteborgs-Posten, Liberala Tidningar/Promedia och LT, Mediabolaget Västkusten och V-TAB de största verksamheterna. I koncernen ingår också affärsområdena GISAB (Gratistidningar I Stockholm AB), Stampen Media Partner, Samedio Affärsservice och Stampen Fastigheter.


Affärsområde Göteborgs-Posten

Göteborgs-Posten är ett helägt dotterbolag till Stampen och Sveriges näst största morgontidning med drygt 600 000 läsare i olika kanaler. Göteborgs-Posten når ut dygnet runt med nyheter i tryck, på webben, webb-tv och mobil.

Göteborgs-Postens omsättning för 2008 uppgår till MSEK 1 323 jämfört med MSEK 1 363

för 2007. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgår till MSEK 90 och rörelsemarginalen är 7 procent, jämförbara siffror för 2007 var MSEK 116 och 8,5 procent. Det något försämrade resultatet beror helt och hållet på en minskad annonsförsäljning i en vikande konjunktur. Resultatet hålls på en relativt hög nivå genom god kostnadskontroll. Totalt för året minskar kostnaderna med MSEK 14 jämfört med 2007. Detta trots att Göteborgs-Posten under året genomfört ett antal satsningar på digitala kanaler och byte av redaktionellt system och annonssystem.

Ökningen i antalet läsare och intäkter sker främst i de digitala kanalerna. Göteborgs-Posten har en fortsatt dominerande ställning i regionen, både när det handlar om mediernas räckvidd och annonsintäkter.
Affärsområde Liberala Tidningar/Promedia

Affärsområdet omfattar tidningsutgivning, verksamhet inom distribution, internet,

registrering och kvalitetskontroll av TV-reklam och tidningsannonser samt, fram till

årsskiftet 2008/2009, radioverksamhet.

Tidningsutgivning är affärsområdets klart dominerande verksamhet och bedrivs på 15

orter. Den samlade upplagan uppgår till cirka 201 600 exemplar. Bland de större tidningarna kan nämnas Nerikes Allehanda i Örebro och VLT i Västerås. I början av 2008 fattades beslut om åtgärder för att stärka lönsamheten med MSEK 100. Antalet tjänster bedöms minska med cirka 100, fördelat på samtliga verksamhetsområden.

Åtgärdsprogrammet beräknas ge full resultateffekt i årstakt från tredje kvartalet 2009 och innefattar bland annat, för hela affärsområdet, gemensamma lösningar för organisation, verksamhetssystem och arbetssätt.

Omsättningen för helåret 2008 uppgår till på MSEK 1 381 med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader (EBITA) på MSEK 72. Resultatet har påverkats positivt av reavinster från genomförda fastighetsförsäljningar om MSEK 27. För genomförandet av åtgärdsprogrammet har engångskostnader med MSEK 23 tagits som omstruktureringskostnader. Som en följd av finanskrisen under hösten 2008 sjönk tidningarnas annonsingång kraftigt. I december fattades beslut om ett besparingsprogram på MSEK 50.

Under hösten 2008 ökades innehavet i VLT AB successivt och uppgår vid årsskiftet

2008/09 till 98,12 procent. Under samma period avnoterades VLT AB:s B-aktie från

First North och process för inlösen av resterande utestående aktier påbörjades. Per den

1 december förvärvades 66,7 procent av aktierna i Gratistidningar i Sverige AB (GISAB), av danska koncernen Söndagsavisen AS.

Från och med 1 januari 2009 har koncernen en förenklad bolagsstruktur där bl. a alla tidningstitlar samlas i ett bolag. Johan Färnstrand tillträdde som ny VD i augusti 2008.

Affärsområde Mediabolaget Västkusten

I Mediabolaget Västkusten ingår tidningarna Strömstads Tidning, Bohusläningen, TTELA, Hallands Nyheter och Hallandsposten med en sammanlagd upplaga på knappt 130 000 exemplar. Första halvåret präglades av en god annonsutveckling för att sedan under hösten vända brant nedåt. Vid årets slut uppgår annonsintäkterna till samma nivå som under 2007.

Upplagorna fortsatte, i linje med svensk dagspress i övrigt, att minska men även upplage-

intäkterna minskar något, jämfört med förra året.

Totalt uppgår affärsområdets försäljning till MSEK 625 och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader (EBITA) uppgår till MSEK 67. För jämförbara enheter innebär detta en minskning av försäljningen med drygt 1 procent medan rörelseresultatet minskar med 18 procent. Rörelsemarginalen på över 10 procent är tillfreds- ställande, med tanke på rådande konjunkturläge.

Ett omfattande samordningsprojekt mellan tidningarna i affärsområdet är i slutfasen. Projektet löper planenligt och väntas vara fullt genomfört under första kvartalet 2009. Kostnaderna för genomförandet uppgår under året till MSEK 35 och beräknas ge en positiv resultateffekt på över MSEK 40 per år.

Försäljning av samtliga fastigheter i affärsområdet till ett värde av MSEK 95 genererar en reavinst på MSEK 3.
Afffärsområde V-TAB

V-TAB är Nordens största tryckerikoncern med nio helägda anläggningar på åtta orter i Sverige. Dessutom har V-TAB en 35 procentig ägarandel i Markbladet Tryckeri.

Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgår till MSEK 150, vilket är MSEK 30 sämre än föregående år. Omsättningen minskar med MSEK 73 jämfört med förra året, vilket främst beror på konjunkturnedgången och den avmattning som tydligt skett på marknaden, framförallt under andra delen av 2008. Beläggningen i anläggningarna minskade kraftigt och åtgärder vidtogs tidigt på året för att lindra konsekvenserna. Ett bredare utbud till kunderna har dock under året gett tydlig effekt inom området skylt och reklam, där försäljningen ökat betydligt.

Arbetet med vårt nya tryckeri i Landvetter har kommit igång rejält och nu pågår arbetet med att uppföra byggnaden som skall stå klar till sommaren 2009. Produktion är planerad till året efter.
Affärsområde Stampen Media Partner

Stampen Media Partner ansvarar för koncernens närvaro inom digital media, samt att erbjuda företag stöd i utvecklingen av egna mediekanaler.

Varje vecka når affärsområdet cirka 700 000 svenskar på Internet utifrån ämnen som engagerar - såsom sport (www.svenskafans.com), familj (www.familjeliv.se), bröllop (www.brollopstorget.se), trädgård (www.odla.nu) och grannskap (www.myblock.se). Inom affärsområdet ingår även Sveriges största uppdragspublicist Appelberg Publishing Group (www.appelberg.com / www.internetredaktorerna.se) och Sveriges ledande webb-TV produktionsbolag Dobb Production (www.dobb.se).

Samtliga dotterbolag uppvisar under 2008 stark tillväxt med goda marginaler, vilket resulterar i att affärsområdet omsätter MSEK 140 (11) med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) på MSEK 12 (-4). Under året genomfördes två större förvärv, Appelberg (1:a mars) och Svenska Fans (1:a juni), där båda bolagen uppnådde sina bästa årsresultat hittills.


Affärsområde Samedio Affärsservice

Samedio Affärsservice är ett helägt dotterbolag som utvecklar och standardiserar effektiva affärsservicetjänster inom IT-drift, ekonomi, personal, service och inköp. Genom att nu införliva tillkommande verksamheter/bolag inom gruppen bidrar Samedio till att uppnå skalfördelar och kostnadssynergier för Stampen-gruppen.

Under 2008 har projekt drivits för övertag av affärsserviceverksamhet främst för bolagen inom Mediabolaget Västkusten, Appelberg Publishing Group, Adeprimo och mktmedia. Samedio ökar sin omsättning under året med 18 procent till MSEK 116, jämfört med föregående år (MSEK 98) och redovisar ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) på MSEK -6 (-7).

Affärsområde Stampen Fastigheter

Dotterbolag inom Stampen-gruppen har avyttrat fastigheter för MSEK 459. Den sammanlagda ytan är 72 000 kvadratmeter fördelade på 20 fastigheter. Fastigheterna har, på en vikande marknad, avyttrats betydligt över bedömda marknadsvärden.

Realisationsvinsterna uppgår till MSEK 38. De försäljningar som genomförts under året har bidragit till en renodling av koncernens verksamhet. Kvarvarande fastigheter i beståndet är GP-huset på Polhemsplatsen i Göteborg, samt den tryckerifastighet V-TAB nu uppför i Landvetter, utanför Göteborg.


ÖVRIGA VERKSAMHETER

Mkt media

Inom mktmedia-samarbetet investerades under 2008 drygt MSEK 42 miljoner i uppbyggnaden av den gemensamma webbplattform som är grunden för gemensam affärsutveckling i Stampen, MittMedia, Eskilstuna-Kuriren och NLT - koncernerna. Ett 20-tal sajter är redan lanserade och under första halvåret 2009 kommer ytterligare 12 sajter att lanseras på den gemensamma plattformen. Målet med projektet är att möjliggöra affärsutveckling som skapar nya digitala intäkter för mktmedias ägarkoncerner.
VTD

VTD ansvarar för morgontidningsdistributionen i stora delar av västra Sverige. Totalt distribueras ett 50 tal olika titlar. I oktober övertogs distributionen för Hallands Nyheters område i Varberg och Falkenberg från Tidningstjänst AB. Ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete pågår och har gett betydande positiva effekter 2008, genom bl. a lägre distributionskostnader och en högre kvalitet.

VTD omsatte under året MSEK 642 med ett rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) om MSEK 24. Ett stort förändrings- och utvecklingsarbete enligt Affärsstrategi 2010 har påbörjats och genomförts enligt plan inkluderat omfattande optimering och rationalisering av 800 distrikt inom distributionen.


MODERBOLAGET

Inom moderbolaget samlas bl a koncerngemensamma ledningsfunktioner inom ekonomi/finans, HR, kommunikation, IT och legala frågor. Moderbolaget har 13 anställda.


INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 210 (154). I aktier och andelar har investeringar via moderbolaget och dotterföretag skett med MSEK 1 110 (331).

Koncernens totala investeringar under perioden uppgår till MSEK 1 320 (485).

Koncernens likvida medel uppgår vid periodens slut till MSEK 437 (435) och outnyttjad checkräkningskredit uppgår till MSEK 172 (124). Räntebärande skulder uppgår per

balansdagen till MSEK 1 595 (1 311).

Koncernens soliditet är 33 (41) procent. Den minskade soliditeten är en följd av under året gjorda investeringar i aktier och andelar vilka ökat balansomslutning och räntebärande skulder.

PERSONAL

I takt med branschens utveckling ökar kravet på ny kompetens. Under 2008 har beslut tagits om ett omfattande kompetensförsörjningsprogram samt om anställning av trainees. Kravet på att alla lediga tjänster inom koncernen ska utlysas internt har gett gott resultat.


FRAMTIDA UTVECKLING

Den starka konjunkturavmattningen som väntas under 2009 kommer främst att påverka annons- och tryckförsäljningen. Den starka tilltron till tillväxtstrategin, som bl. a innebär att minst hälften av koncernens nya intäktsströmmar ska komma från tillväxtmarknader, ger en tydlig vägriktning. Verksamheterna i koncernen har god kostnadskontroll och är väl rustade att klara sig igenom rådande konjunktur.


FÖRVÄRV

Appelberg Publishing Group AB

Stampen Media Partner förvärvade i mars Appelberg Publishing Group AB från Citat Group AB, ett dotterbolag till Bure Equity AB. Appelberg är en av Sveriges största aktörer inom redaktionell kommunikation i tryckt och digital media. Företaget har 60-talet medarbetare och kontor i Stockholm och Lund.

Svenska Fans

I maj införlivades Svenska Fans som ett dotterbolag i Stampen-gruppen.

SvenskaFans är Sveriges största sportsajt med ca 250 000 unika besökare per vecka och är därmed även en av de största livsstilssajterna alla kategorier. Bolaget driver även FanTV som är ledande inom sport webb-TV, samt webb-TV produktionsbolaget Dobb Production.


Gratistidningar i Sverige AB (GISAB)

VLT AB, dotterbolag till Liberala Tidningar I Mellansverige AB, förvärvade per den

25 september 2008 Gratistidningar i Sverige AB (GISAB), av danska koncernen Söndagsavisen AS.

GISAB består av tre affärsområden:

Lokaltidningskonceptet Mitt i Stockholm AB, med 31 lokala editioneringar i Stockholmsområdet

Tidningarna utanför Stockholm med lokaltidningarna Örebroar'n, SméJournalen, SträngnäsJournalen och Södertäljeposten

S-Post, distributionsbolag för direktreklam som täcker en marknad omfattande 1,4 miljoner hushåll i Stockholm, Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala och Örebro.

GISAB:s tidningar har en upplaga på 1,2 miljoner exemplar. Koncernen har cirka

240 medarbetare.

Köpet sker i två steg. 66,7 procent av aktierna förvärvas i ett första steg till MSEK 400. Resterande 33,3 procent av aktierna förvärvas till ett minimumpris på MSEK 160. Den andra delen i affären ska genomföras omedelbart efter räkenskapsåret 2010 utgång.

Från och med 2009 utgör GISAB ett eget affärsområde inom Stampen-gruppen.


HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Stampen-gruppen har under 2008 bidragit till en omstrukturering av den svenska reklamradiomarknaden. Som ett led i denna process kommer Stampen-gruppens samlade radioverksamhet, som bl a omfattar fyra radiostationer och nätverksbolaget Svensk Radioutveckling, från och med januari 2009 att samordnas med SBS Radio. Stampen-gruppen kommer därmed äga 20 procent av aktierna i SBS Radio.


ÄGARFÖRHÅLLANDEN STAMPEN AB

Aktier Röstandel (%) Kapitalandel (%)

Peter Hjörne med familj och bolag 74 65

Familj Marika Cobbold 13 14

Sven Nordgrén med familj 11 14

Övriga 2 7
REDOVISNINGSPRINCIPER
Rapporten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper som föregående år.
ÖVRIG INFORMATION

Delårsrapport för Stampen AB, 1 januari - 31 augusti 2009, kommer att publiceras i mitten av oktober 2009.

Göteborg 2009-02-16

Styrelsen

Stampen AB

405 02 Göteborg

Besöksadress: Polhemsplatsen 5

Tel. +46 (0)31 62 43 00

Org. nr. 556308-4630

För mer information:
Tomas Brunegård
Koncernchef
Tel:+46 (0)31-62 44 00
Mobil: +46(0) 70-662 44 00

Ann Flynning
Kommunikationschef
Tel: +46(0)31- 62 43 51
Mobil: +46(0)70 512 01 12

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distribitionsbolag, och radiostationer. Stampen omsätter över 5 miljader kronor.